عید ما روزی بود کز ظلم آثاری نباشد

شعرهای انقلاب جزو گنجینه هایی است که به آن توجه نمی شود هر یک از این متن ها در دوره ای حرکت  آقرین شدند. عدالتخواهی در نظر دارد بخشی از این اشعار غیر عصری و مصری را به تدریج منتشر نماید.

ادامه خواندن “عید ما روزی بود کز ظلم آثاری نباشد”